Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van Restaurant van Speijk en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Restaurant van Speijk heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. Restaurant van Speijk staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Restaurant van Speijk aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Restaurant van Speijk wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Restaurant van Speijk garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Restaurant van Speijk, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de Restaurant van Speijk internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van Restaurant van Speijk. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Restaurant van Speijk, de inhoud van de internetsite van Restaurant van Speijk over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van Restaurant van Speijk en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

In de regio Egmond